เสนารัตน์ ศิลปชัย, สุดทองคง ชาญยุทธ, เกษตระทัต เจษฏ์, มงคลชัยชนะ เอสรา, จิรอังกูรสกุล วรรณีย์, ภารา ชำนาญ, และ วงษ์กำแหง กรอร. 2020. “[Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:104-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241223.