ดำรงรักษ์ อิสริยาภรณ์. 2020. “ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:122-31. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241413.