ทนงการกิจ หยาดฝน, กันวะนา สุทธิดา, และ คงกระพันธ์ ปริญ. 2021. “การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (2). Yala, Thailand:162-70. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241535.