ราชา สถาปัตย์, ราชา กรรณิการ์, และ หิรัตนพันธุ์ เอกพนธ์. 2020. “การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:132-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241946.