ศิริขันธ์แสง ประภาพันธ์, เกิดลาภ เจษฎากร, และ นุกาศรัมย์ วรรณวิมล. 2021. “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter Pasteurianus TISTR 102”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (1). Yala, Thailand:1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/242310.