ปิยะบุญ อรวรรณ, ขาวสุริจันทร์ ราเชนทร์, และ วิริยะภูมิสิริ อนุรักษ์. 2021. “การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium Inundatum ในการควบคุมจอก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (1). Yala, Thailand:20-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/242479.