จักรานุวัฒน์ นาฏกาญจน์, และ คุณจันทร์สมบัติ พัชรี. 2021. “การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมแป้งเกาลัดเสริมไลโคปีนจากมะละกอ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (2). Yala, Thailand:145-53. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/244718.