จิโน ธนาวุฒิ, และ สุระวัง สุทัศน์. 2021. “สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Archeta Domestica) ที่สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (1). Yala, Thailand:1-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/245271.