นุ่นแก้ว โตมร, หะยีสาและ ดานิส, ก้อเด็ม ชารีฟ, ภัทรพฤกษา ศุภชัย, และ อัลมุมีนีน อรรกวาร์. 2021. “ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (2). Yala, Thailand:154-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/246711.