สะวะรัตน์ สุนันทา, ขาวมี ขวัญตา, สีห์ชำนาญธุรกิจ วัชรี, พูนภักดี จักรกฤษณ์, และ อ่อนทอง จำเป็น. 2021. “การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (1). Yala, Thailand:29-37. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248122.