บาฮะคีรี มูฮำหมัดตายุดิน, วุฒิวงศ์ เวคิน, อาแยกาจิ พาตีเมาะ, โตะโมะ ซูไบดี, และ มะแน นัสรี. 2021. “ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (2). Yala, Thailand:200-210. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248536.