ไทยวงษ์ น้ำฝน, คงอินทร์ สุพิชชา, อังอัจฉะริยะ อมรรัตน์, และ คเชนทร์ภักดี นัฏฐา. 2021. “อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (1). Yala, Thailand:66-74. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248558.