ลิจ้วน วันวิสาข์. 2021. “ผลของสารสกัดจากผักหวาน (Sauropus Androgynus (Linn.) Merr.) ผักชีลาว (Anethum Graveolens Linn.) และย่านาง (Tiliacora Triandra Diels.) ต่อการควบคุมการงอกและ การเจริญเติบโตของไมยราบเครือ (Mimosa Invisa Mart. Ex Colla.) และกระถิน (Leucaena Leucocephala)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (1). Yala, Thailand:75-84. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/249265.