บุญวงศ์ นัสวัล, และ เอี่ยมเพ็ง ปิยะณัฐ. 2022. “ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (2). Yala, Thailand:28-34. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251055.