หมวดฉิม เมธิยา, โด มารีนี, ฉั่วสุวรรณ ศิรินาถ, หมัดอาดัม สรียา, ศิริวัฒน์ อัมพร, และ อนุตรพงษ์สกุล สุนันทา. 2021. “ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (2). Yala, Thailand:211-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251106.