วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. บรรณาธิการวารสาร. 2021. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6 (2). Yala, Thailand. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251584.