พิศภักดิ์ ปัทมา. 2022. “การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (2). Yala, Thailand:43-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253146.