ตาเย๊ะ นุชเนตร, สุขจันทรา จริยา, ณ นคร คืนจันทร์, และ กาแมแล รุสนี. 2022. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (3). Yala, Thailand:1-8. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253437.