บัวชาติ สุวิชญา, พวงพี ประภาพร, และ แจ่มใส ณัฐวรรณ. 2022. “ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus Sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (2). Yala, Thailand:63-71. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253810.