คุณสุข ชุตาภา, นาคเอี่ยม สรศักดิ์, สุราวุธ เสาวภา, และ เอกตาแสง อลิสา. 2022. “นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis Annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (3). Yala, Thailand:46-55. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/255031.