สภาพพร นิภัชราพร, และ ชะอุ่มผล ปรัชญา. 2022. “การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus Cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (3). Yala, Thailand:66-73. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256144.