บินมะแอ หัสลินดา, สาเหาะ สูไรยา, ดอเล๊าะ มุกมีนะห์, และ หะยีวาเงาะ ซูไบด๊ะ. 2023. “กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter Nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (1). Yala, Thailand:19-27. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256550.