ดิษฐเจริญ ณัฐพงศ์, นิลละออ ทักษพร, สวนมะลิ วิไลลักษณ์, จันทร กฤษณะ, และ ปัญญา ปรีชา. 2022. “จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7 (3). Yala, Thailand:74-84. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256557.