สังข์ทอง จุฑามาศ, และ เพ็งหนู อัจฉรา. 2023. “ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus Subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus Microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (1). Yala, Thailand:1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256595.