ฤทธิ์มณี ธัญนันท์, และ คงแก้ว สิขเรศ. 2023. “สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (1). Yala, Thailand:10-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256682.