บุญกำเหนิด ธรรมธัช, ศิริพัธนะ ชัยรัตน์, เวชสิทธิ์ พรวิมล, จิใจ ซันวานี, และ รักมาก นิรัติศัย. 2023. “การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์ แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (1). Yala, Thailand:38-49. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256760.