คุ้มทรัพย์ รุจิรา, และ ชูมณี เสาวภา. 2023. “โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ สำหรับการตรวจวัด คัดกรองสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในตัวอย่างผักด้วยการสกัดแบบแคชเชอร์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (1). Yala, Thailand:28-37. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256993.