บัวขาว ลัดดาวรรณ. 2023. “แบบจำลองการประมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (1). Yala, Thailand:50-58. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/257805.