สีเผือก พรศิลป์, เลี่ยมนิมิตร นภัสวรรณ, และ ปรีชา ชัยสิทธิ์. 2023. “ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ต่อการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอทับทิมสยาม ที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas Citri Subsp. Citri ในสภาพแปลงปลูก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (2). Yala, Thailand:19-28. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258182.