วาริชนันท์ พัทธินันท์, ศิริวัน ดาลัด, และ ดือราแม สาวิตรี. 2023. “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (2). Yala, Thailand:29-37. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258197.