บุญก่อน พรอนันต์, มีสำลี จำเนียร, สมบัติศิริ พูนฉวี, สุวรรณเรือง ชนันกาญจน์, และ ไทยสุชาติ หฤทัย. 2023. “การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (3). Yala, Thailand:1-12. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258285.