ภูกำเนิด ยอดเปรม, โถปั้น ปรัชญาวุฒิ, เต็มพร้อม ลิขิต, ภูชาดา วรวรรณ, และ อาจโยธา วิษณุศาสตร์. 2023. “อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (2). Yala, Thailand:1-8. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258334.