ชาบำเหน็จ พัลลภา, นิลวัฒน์ วรรณวิสา, และ จำรัสประเสริฐ พัฒนพงษ์. 2023. “ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวาและเปลือกกระเทียม โดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (3). Yala, Thailand:13-19. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258386.