ยูโซะ ซอฟียะห์, เด็ง อาดีลา, และ ปรีเปรม สุธิมา. 2023. “การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (3). Yala, Thailand:31-39. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258392.