แซ่ลิ้ม พิรุณรัตน์, เด็งซียอ นูรอามาลีน, สะอิ นูรฮาซีกิน, อิสายะ ไมมูณา, กำลังมาก สุกาญจนา, และ บือโต ฮุซนา. 2024. “การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 9 (1). Yala, Thailand:30-39. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258464.