นากุดนอก กฤษฎา, และ รังสูงเนิน ธนวัฒน์. 2023. “การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (2). Yala, Thailand:9-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258501.