วาณิชย์ปกรณ์ พัชราภรณ์, สีเผือก พรศิลป์, และ หาญศึก สกุลรัตน์. 2023. “การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes Punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (3). Yala, Thailand:20-30. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/259187.