ทานะวงศ์ ณัฐปคัลภ์, อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมชัย, ธนะจิตต์ ศุภิฌา, เขียวรื่นรมณ์ เอิบ, และ พันธุ์เอี่ยม มัชฌิมา. 2024. “ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 9 (1). Yala, Thailand:47-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/259867.