[1]
บุญยัง ป., เสนารัตน์ ศ., พูลประเสริฐ พ., จิรอังกูรสกุล ว., และ วังกุลางกูร ศ., “จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น”, YRU J. Sci. Technol., ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 75–79, พ.ค. 2018.