[1]
เสนารัตน์ ศ., “โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–16, พ.ค. 2018.