[1]
หนูละออง จ., เปาะอีแต อ., และ อาลีมามะ อ., “ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์”, YRU J. Sci. Technol., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 23–30, พ.ค. 2018.