[1]
รุ่งพิทักษ์ไชย ฉ., รักขพันธ์ ล., ทองไชย อ., แก้วอ่อน ส., และ พังสุบรรณ ศ., “ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 31–42, พ.ค. 2018.