[1]
ชัยวรากรณ์ ส., โรจนสุวรรณ ส., และ ดอเลาะเซ็ง ย., “การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน”, YRU J. Sci. Technol., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 43–52, พ.ค. 2018.