[1]
พูลประเสริฐ พ., เสนารัตน์ ศ., และ ดอกจันทร์ ภ., “การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 29–38, พ.ค. 2018.