[1]
มะดีเย๊าะ น., ปียา ไ., และ สาเฮ๊าะ ส., “ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 57–65, พ.ค. 2018.