[1]
ปียา ไ., สาเฮ๊าะ ส., มะดีเย๊าะ น., และ หนูละออง จ., “ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง”, YRU J. Sci. Technol., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 67–76, พ.ค. 2018.