[1]
แซ่ตั้ง ว., บุญชู น., และ พูลประเสริฐ พ., “โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 41–48, มิ.ย. 2018.