[1]
เจ๊ะมะ น., สามะ อ., และ เละนุ๊ น., “การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 49–56, มิ.ย. 2018.