[1]
ตาเย๊ะ น., สาแรหะ ซ., และ แวกาจิ อ., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 57–66, มิ.ย. 2018.