[1]
ยกเชื้อ ธ., “การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดของยาและสารเสพติดชนิดใหม่ในเลือดโดยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 79–87, มิ.ย. 2018.